Regulamin Serwisu Kinejo

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności określa zasady, zakres i warunki świadczenia usługi dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści w postaci materiałów audialnych i audiowizualnych dostępnych w Serwisie Kinejo przez BARDZO DZIKI WSCHÓD – FUNDACJĘ ROZWOJU PODLASKIEJ KINEMATOGRAFII, z siedzibą 15-103 Białystok, UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ 4A /212, Numer KRS: 0000837445.

Regulamin niniejszy jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny https://kinejo.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Każdy Użytkownik wraz z rozpoczęciem korzystania z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się, akceptacji i do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§1. Definicje

 1. „Usługodawca”. „Fundacja” lub „Bardzo Dziki Wschód” oznacza BARDZO DZIKI WSCHÓD – FUNDACJĘ ROZWOJU PODLASKIEJ KINEMATOGRAFII, z siedzibą 15-103 Białystok, UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ 4A /212, Numer KRS: 0000837445.
 2. adres e-mail: fundacja@bardzodzikiwschod.pl;
 1. „Serwis”, „Serwis Kinejo”, „Kinejo” oznacza serwis internetowy VOD ( Video on Demand – wideo na żądanie) znajdujący się pod adresem https://kinejo.pl, którego wydawcą jest Bardzo Dziki Wschód, funkcjonujący na platformie internetowej w celu realizacji zadań statutowych Fundacji, udostępniający Materiały – treści audialne i audiowizualne;
 1. „Użytkownik” oznacza osobę, która korzysta z Serwisu, w tym ogląda lub odsłuchuje plik cyfrowy Materiału lub jego fragment za pośrednictwem Kinejo, na zasadach przewidzianych w Umowie i Regulaminie;
 1. „Materiał” oznacza pojedynczy materiał audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy w formie pliku cyfrowego udostępniany przez Serwis podczas transmisji na żywo (live streaming) lub na żądanie (video on demand) przez Usługodawcę lub Producenta w ramach Kinejo, odpłatnie lub nieodpłatnie do korzystania zgodnie z warunkami umów zawartych przez Fundację lub Producenta, w tym licencyjnych lub uprawnieniami wynikającymi z innych tytułów; odpłatność lub nieodpłatność wskazana jest przy prezentacji Materiału w Kinejo;
 1. „Producent” oznacza podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do Materiału lub prawo jego dystrybucji, udostępniający Materiały za pośrednictwem Kinejo na warunkach określonych w Regulaminie;
 1. „Hasło” oznacza ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi, unikatowe połączenie dwóch danych (określeń, znaków) oznaczających danego Użytkownika, jakie zostały określone przez niego podczas Rejestracji w Serwisie;
 1. „Rejestracja” oznacza wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy danych osobowych Użytkownika niezbędnych do udostępnienia Użytkownikowi dodatkowych możliwości, m.in. dostępu do Materiałów tylko dla zalogowanych Użytkowników lub udostępnienie możliwości odtworzenia materiałów płatnych;
 1. „Konto” oznacza obszar w Serwisie dostępny dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu adresu e-mail i Hasła), za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także może on dokonywać oraz podejmować działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (np. zmianę typu konta, itp.). Posiadanie Konta jest niezbędne dla korzystania z portalu;
 1. „Regulamin” oznacza niniejszy dokument, wraz z załącznikami, określający zasady udostępniania przez Usługodawcę treści cyfrowych w postaci utworów audialnych i audiowizualnych regulujący zasady, zakres i warunki korzystania z Kinejo przez Użytkownika oraz wszelkie jego aktualizacje i zmiany, udostępniony nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem https://kinejp.pl, w sposób, który umożliwia zapoznanie się z jego treścią jeszcze przed zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 1. „Usługa” oznacza nieodpłatną lub odpłatną audiowizualną usługę medialną świadczoną drogą elektroniczną w ramach Serwisu polegającą na udostępnianiu przez Usługodawcę Materiałów znajdujących się pod adresem https://kinejo.pl drogą elektroniczną w formie transmisji na żywo (live streaming), a także na żądanie Użytkownika w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (video on demand) z zastosowaniem systemów teleinformatycznych, umożliwiających transmisję danych za pośrednictwem sieci publicznych, bez możliwości pobierania i zapisu oraz zwielokrotniania Materiałów, świadczoną na zasadach określonych w Regulaminie;
 1. Polityka Prywatności Serwisu – dokument opisujący szczegółowe zasady, tryb i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać Regulamin. Z chwilą podjęcia korzystania z Usługi nieodpłatnej, która wymaga Rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną. W takim wypadku Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Aktywacja Materiału jest równoznaczna z udzieleniem licencji niewyłącznej przez Usługodawcę lub Producenta na korzystanie przez Użytkownika z Materiału na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Dane podane przez Użytkownika mogą zostać zweryfikowane przez Usługodawcę.
 3. Z Kinejo mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jeżeli Użytkownik ukończył 13 rok życia, lecz nie ukończył 18 roku życia, powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami Regulaminu z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że Użytkownik i jego rodzic lub opiekun prawny rozumieją oraz akceptują Regulamin. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem Serwisu tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Osoby zamieszczające komentarze w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

§3. Opis Usługi

 1. Usługą oferowaną przez Serwis jest możliwość oglądania Materiałów wybranych przez Użytkownika z zasobów Kinejo na zasadzie „video na żądanie” („video on demand”, „VoD”) lub w formie transmisji na żywo (live streaming). Korzystanie z Usługi może być odpłatne lub nieodpłatne.
 2. Za pośrednictwem Kinejo Użytkownik uzyskuje dostęp do Materiału poprzez uruchomienie projekcji Materiału w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. „dynamic streaming”).
 3. Udostępniając Materiały Usługodawca określa kategorię wiekową, adekwatną do danego Materiału, w tym czy Materiał dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Materiałów dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Materiałów udostępnianych w Serwisie, bądź zmiany zasad udostępniania, w szczególności do wprowadzenia odpłatności za dany Materiał albo jej zniesienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do terytorialnego ograniczenia dostępu do Materiałów ze względu na ograniczenia terytorialne posiadanej od podmiotów trzecich licencji.

§4. Zasady korzystania z Materiałów – licencja

 1. Użytkownik może korzystać z Materiałów na podstawie licencji udzielonej przez Usługodawcę lub Producenta tych Materiałów.
 2. Umowa licencyjna zawierana jest między Producentem jako licencjodawcą oraz Użytkownikiem jako licencjobiorcą. Usługodawca nie jest stroną licencji pomiędzy Użytkownikiem a Producentem, chyba że Umowa dotyczy Materiałów, których Producentem lub współproducentem jest Usługodawca. Wyłączną odpowiedzialność za każdy Materiał, zawarte w nim treści oraz gwarancje prawidłowego korzystania z Materiału oraz za wszelkie roszczenia Użytkownika lub innej osoby związane z Materiałem ponosi Producent danego Materiału.
 3. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów na żądanie w miejscu i czasie przez siebie wybranym w formie transmisji w technologii przesyłu strumieniowego (ang. video on demand) lub w formie transmisji na żywo (live streaming) bez możliwości ich pobierania i zapisu oraz zwielokrotniania Materiału/-ów, i bez możliwości korzystania w ramach jakiejkolwiek działalności gospodarczej i komercyjnej, z tym zastrzeżeniem, że wybrane Materiały będą dostępne do odtworzenia w trybie offline w aplikacjach mobilnych. Licencja udzielana jest na czas trwania Umowy i jest licencją niewyłączną.
 4. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Materiału/-ów bez ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem Materiałów które mogą być dostępne tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Materiałów w inny sposób niż określony Regulaminem, w szczególności Użytkownik nie ma prawa ich zwielokrotniać, utrwalać, modyfikować, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać i prezentować, w całości bądź we fragmentach.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń Usługodawcy, Producenta oraz osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw wskutek niewłaściwego korzystania z Materiałów lub nieprzestrzegania postanowień Regulaminu.

§5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Kinejo

 1. Usługa może posiadać wynikające z licencji ograniczenie terytorialne (geolokalizacyjne), tj. niektóre Materiały mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników logujących się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i identyfikowanych polskim IP.
 2. Wymagania techniczne korzystania z Kinejo obejmują: dostęp do sieci Internet, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, posiadanie konta e-mail, komputer Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” i JavaScript. W celu prawidłowego odtwarzania Materiałów w ramach aplikacji www Serwisu wymagany jest: komputer z systemem operacyjnym Windows z przeglądarką Microsoft Edge 93.0.961.38+ / Chrome 94.0.4606.41+/ Mozilla Firefox 92.0+ / Opera, komputer z systemem operacyjnym Linux z przeglądarką Chrome / Safari / Opera, komputer z systemem operacyjnym MacOS z przeglądarką Safari 14.1.2+ / Chrome 94.0.4606.31; telefon komórkowy z systemem Android w wersji 7.0 i wyżej w celu poprawnego działania dedykowanej aplikacji mobilnej lub z zainstalowaną przeglądarką Chrome w celu odtworzenia Serwisu poprzez stronę www; telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS w wersji 12.0 i wyżej w celu poprawnego działania dedykowanej aplikacji mobilnej lub z zainstalowaną przeglądarką Safari w celu odtworzenia Serwisu poprzez stronę www; Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Użytkownik akceptuje ww. wymagania bez zastrzeżeń i jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymogów, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że mogą one ulec zmianie.
 4. Materiały odtwarzane są za pośrednictwem odtwarzacza multimediów umieszczonego na stronie Serwisu.
 5. Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Materiałów (np. zakłócenia w odbiorze) ani parametrów jakości odtworzenia danego Materiału w zakresie, w jakim są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Usługodawcy, w tym od urządzenia, na którym dany Materiał jest odtwarzany.
 6. Transmisja danych związana z odtwarzaniem Materiałów objętych Umową ani koszty z nią związane, nie wchodzą w zakres Umowy zawartej z Usługodawcą i obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.
 7. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego, poprawek i konserwacji, co może spowodować czasowe przerwy w jego działaniu.

§6. Zawarcie Umowy, rejestracja i korzystanie z Serwisu

 1. Usługodawca w ramach Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Usługi zgodnie z Regulaminem.
 2. Dostęp do Usługi, która polega na nieodpłatnej prezentacji Materiału uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej strony www Serwisu. Z chwilą skorzystania z Usługi, która wymaga dokonywania Rejestracji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku Użytkownik korzystając z Usługi oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 3. Dostęp do Materiałów wymaga uprzedniej rejestracji w Serwisie, a w przypadku Użytkownika posiadającego Konto – zalogowania do Serwisu.
 4. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 5. Rejestracja wymaga uprzedniego prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zalogowania. Jednocześnie utworzone zostaje indywidualne Konto Użytkownika w Kinejo. Konto umożliwia Użytkownikowi dokonywanie zamówień, wpłat oraz odtwarzanie Materiałów odpłatnych.
 6. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są prawdziwe oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności Serwisu stanowiącą załącznik do Regulaminu i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta po wprowadzeniu w formularzu poprawnego adresu e-mail oraz Hasła, które Użytkownik ustala we własnym zakresie podczas rejestracji w Serwisie. W razie zapomnienia Hasła istnieje możliwość odzyskania go za pomocą formularza odzyskiwania Hasła. Użytkownik otrzyma przypomnienie pocztą elektroniczną na adres, który został zdefiniowany podczas Rejestracji w Serwisie.
 8. Użytkownik zobowiązuje się utrzymywać Hasło w tajemnicy.

§7. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
 2. Kinejo oraz Materiały posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne chroniące informacje cyfrowe oraz ograniczające korzystanie z Materiałów przez Użytkownika według zasad wprowadzonych przez Usługodawcę i Producentów oraz
 3. niezależnie od tego czy Materiały podlegają ograniczeniom wynikającym z zabezpieczeń technicznych – Użytkownik powinien korzystać z nich zgodnie z zasadami korzystania określonymi przez Usługodawcę i Producentów oraz korzystanie w inny sposób z Materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Zabezpieczenia techniczne stanowią nieodłączną część Materiałów oraz Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian zasad korzystania w odniesieniu do transakcji zawartych w przyszłości za pośrednictwem Kinejo.
 4. Wszystkie Materiały dostępne w Kinejo są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Materiały, które mogą być traktowane przez Użytkownika jako obraźliwe, nieprzyzwoite lub drastyczne bądź budzące sprzeciw.
 6. Wyszczególnione rodzaje Materiałów i ich opisy mają ułatwić przeszukiwanie Kinejo jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność.

§8. Własność intelektualna Kinejo

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kinejo jako całość oraz jej części, wszelkie grafiki, znaki towarowe, interfejsy, klipy dźwiękowe, treści redakcyjne, skrypty i oprogramowanie wykorzystywane do realizacji Usługi, etc. zawierają informacje i materiały chronione na podstawie przepisów ochrony własności intelektualnej oraz innych przepisów prawa, do których uprawniony jest Usługodawca lub Producent. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich przedmiotów ochrony w jakikolwiek inny sposób niż w ramach korzystania z Kinejo zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu i warunkami Umowy. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne powielanie stron Kinejo (jej części) oraz jej zawartości, ich modyfikacja, najem, dzierżawa, użyczenie, obrót, jakiekolwiek rozpowszechnianie, tworzenie dzieł zależnych na ich podstawie. Użytkownik nie będzie używał Kinejo. ani jego części i zawartości w jakikolwiek sposób niedozwolony, zwłaszcza poprzez naruszenie własności lub obciążanie przepustowości sieci. Nie jest dopuszczalna kompilacja treści, ogłoszeń, linków do innych stron oraz opisów stron Kinejo. Nie jest dopuszczalne nieuprawnione posługiwanie się znakami towarowymi, grafikami, logo Usługodawcy oraz Producentów.
 2. Naruszenie praw ochrony własności intelektualnej oraz innych praw, o których mowa powyżej może spowodować pociągniecie Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej – włącznie z zapłatą odszkodowań pieniężnych.
 3. Usługodawca oraz Producenci zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, likwidacji lub uniemożliwienia dostępu do jakichkolwiek Materiałów, lub jakiejkolwiek części Kinejo w każdym czasie i bez powiadomienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie tych zmian lub wyłączeń przez Producentów.
 4. Użytkownik może zgłosić naruszenie praw autorskich Materiałów umieszczonych w Serwisie poprzez formularz oraz adres e-mail: kinejo@nardzodzikiwschod.pl. Każde takie zgłoszenie będzie rozpatrzone przez Usługodawcę w ciągu 14 dni.

§9. Konsekwencje naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany w procesie rejestracji do wprowadzania danych zgodnych z rzeczywistością.
 2. Dostęp do Serwisu, Usług lub Materiałów może zostać Użytkownikowi zablokowany w przypadku, gdy Użytkownik:
 3. wykorzystuje Serwis, Usługi lub Materiały do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 4. utrudnia innym Użytkownikom korzystanie ze Serwisu, Usług lub Materiałów, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
 5. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł do Kont innych Użytkowników, w tym podejmuje próby nieuprawnionego odgadnięcia tych haseł;
 6. udostępnia hasło do swojego Konta innym Użytkownikom lub nieuprawnionym osobom trzecim;
 7. zamieszcza w Serwisie lub środowisku informatycznym, w którym znajdują się Materiały skrypty, programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu lub środowiska informatycznego, w którym znajdują się Materiały;
 8. stosuje rozwiązania (w tym urządzenia lub oprogramowanie) umożliwiające korzystanie z Usługi w sposób nieuprawniony (w szczególności – nie na podstawie zawartej Umowy);
 9. dopuszcza się naruszenia Regulaminu – po skierowaniu do niego przez Fundację wezwania w tym zakresie oraz bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zaniechanie.

§10. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik korzystający z Usługi z chwilą Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych w Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę w celu określonym w ust. 4 i 6 poniżej następujących danych:
 3. imienia i nazwiska
 4. podanego przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego adresu e-mail,
 5. adresu IP Użytkownika,numeru ID właściwego dla danego Użytkownika zarejestrowanego;
 6. Administratorem danych osobowych jest BARDZO DZIKI WSCHÓD – FUNDACJĘ ROZWOJU PODLASKIEJ KINEMATOGRAFII, z siedzibą 15-103 Białystok, UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ 4A /212, Numer KRS: 0000837445, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) (zwany dalej w niniejszym paragrafie „Administratorem”). Administrator danych osobowych może powierzyć ich przetwarzanie innemu podmiotowi.
 7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania Umowy z Użytkownikiem zarejestrowanym oraz w celu świadczenia Usługi.
 8. Administrator ma prawo uzależnić korzystanie z Serwisu i świadczenie Usługi od weryfikacji danych osobowych Użytkownika.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Administratora do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji o charakterze naukowym oraz edukacyjnym, a także w zakresie promocji tematyki zgodnej z celami statutowymi Administratora, pochodzących od Administratora lub osób trzecich wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika odrębnej zgody na takie wykorzystanie.
 10. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, przysługuje mu również prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz żądania ich usunięcia.
 11. Administrator uprawniony jest do ujawnienia i udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody w tym zakresie dane osobowe określone w treści ust. 2 powyżej będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. U. z 2019 r. poz. 1781).
 13. Akceptując treść Regulaminu, Użytkownik jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności Serwisu (załącznik nr 1 do Regulaminu) i zgadza się na postanowienia tam zawarte.
 14. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne dla świadczenia Usług przez Usługodawcę. Brak podania danych osobowych, podanie danych niepełnych bądź podanie danych osobowych nieprawdziwych uniemożliwia świadczenie Usług, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 15. Cofnięcie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe, lecz skutkowało będzie zaprzestaniem świadczenia Usług, jeżeli podanie danych osobowych, objętych cofnięciem zgody na ich przetwarzanie, było niezbędne do świadczenia Usługi.
 16. Wycofanie, przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej Usługodawcy, nie delegalizuje czynności przetwarzania dokonanych przed złożeniem oświadczenia o cofnięciu zgody, a czynności przetwarzania, dokonane przez Usługodawcę, przed wycofaniem zgody przez Użytkownika, są legalne i pozostają w mocy.

§11. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa dostępu do Materiałów została zrealizowana zgodnie z Regulaminem, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jej niepoprawne wykonanie w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Kinejo. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Kinejo w celu naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub też oprogramowania, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu korzyści utraconych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z przerwami lub zakłóceniami w świadczeniu usług, o których mowa w ust. 3.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Dotyczy to także szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe i inne tego typu oprogramowanie.
 6. Usługodawca nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty przez Użytkownika Identyfikatora Użytkownika lub Hasła umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Kinejo lub z wejścia w posiadanie Identyfikatora Użytkownika lub Hasła przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie), w przypadku, gdy nie ponosi winy za wystąpienie takich zdarzeń.
 7. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Kinejo, w tym za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Materiałów uzyskanych za pośrednictwem Kinejo w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§12. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin jest publikowany i udostępniany Użytkownikom pod adresem https://kinejo.pl.
 2. Warunkiem korzystania z Usługi dostępnej w Kinejo jest akceptacja Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie Usługi mającej wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Stron oraz treść Umowy lub zmiany ich interpretacji wskutek orzeczeń sądów, decyzji, zaleceń lub rekomendacji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów, zmiany sposobu świadczenia Usługi wynikającej ze względów biznesowych, technicznych lub technologicznych, rezygnacji ze świadczenia Usługi lub wprowadzenia nowej.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, nowa wersja Regulaminu podlega publikacji w sposób określony w ust. 1, wraz z określeniem momentu jej wejścia w życie.
 5. Prawa i obowiązki Stron Umowy, do momentu akceptacji przez Użytkownika nowej wersji Regulaminu, reguluje Regulamin w wersji zaakceptowanej przez Użytkownika. Usługodawca może, publikując nową wersję Regulaminu i uwzględniając charakter wprowadzonych zmian, każdorazowo określić skutki braku akceptacji Regulaminu.

§13. Postanowienia dodatkowe

 1. Zasady nieobjęte Regulaminem, a dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, podlegają zasadom Polityki Prywatności Serwisu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy określony jest czasem projekcji Materiału (w przypadku jednorazowego odtworzenia).
 3. W celu zawarcia Umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za takie korzystanie.
 4. Usługodawca nie wymaga od Użytkownika złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 5. Usługodawca udostępnia następujący adres poczty e-mail do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Serwisu: kinejo@bardzodzikiwschod.pl
 6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta z serwisu w sposób nieodpowiedni, Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia natychmiastowych kroków w celu wyegzekwowania zgodnego z prawem korzystania z Kinejo lub jej części bądź prawidłowej realizacji postanowień Regulaminu. W tym celu Usługodawcy przysługuje prawo ujawnienia danych osobowych Użytkowników organom uprawnionym do ścigania przestępstw, sądom oraz organom administracji publicznej , jeśli takie ujawnienie jest niezbędne dla przywrócenia zgodnego z prawem korzystania z Kinejo.
 7. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Scroll to top