Polityka prywatności i pliki cookies serwisu KINEJO

§1

Dane osobowe Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Serwis przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

§2

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i innych osób odwiedzających Serwis jest BARDZO DZIKI WSCHÓD -FUNDACJA ROZWOJU PODLASKIEJ KINEMATOGRAFII z siedzibą; 15-103 Białystok, UL. BITWY BIAŁOSTOCKIEJ 4A /212, Numer KRS 0000837445 (zwana dalej Administratorem)

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

A. w przypadku założenia Konta: w celu wykonania umowy o założenie Konta, a także zawieranych z Użytkownikiem umów świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); jeżeli zajdzie taka konieczność w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami);

B. w przypadku zawarcia umowy świadczenia usługi: w celu wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administrator, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków księgowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze);

C. w przypadku zapisania się do newslettera: w celu wysyłki newslettera – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (tym interesem jest promowanie Administratora, jego działalności i sprzedawanych towarów);

D. w przypadku skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, czy danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie: w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie – na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie);

E. w związku z wykorzystaniem plików cookies i korzystaniem z narzędzi internetowych:

I. do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie działania strony internetowej, na której znajduje się Serwis internetowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

II. w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności Serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody,

III. w celu podejmowania działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody.

3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta poprzez skierowanie w tym zakresie żądania do Administratora na adres mailowy, wskazany w pkt 2 powyżej lub listownie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu Serwisu , obsługi Serwisu, obsługi płatności, usługi prawne a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Serwis korzysta z narzędzi Google dostarczanych przez Google LLC, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies Google oraz przetwarzaniem danych osobowych. Narzędzie to wykorzystywane jest przez Serwis w celu analizy konwersji reklamowych oraz remarketingu, prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań, preferencji Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową i w takich też celach przetwarzane są w związku z tym dane osobowe. Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies wskazane są w informacji dotyczącej plików cookies poniżej. Dane zbierane są za pomocą zewnętrznych plików cookies, czyli plików cookies pochodzących od dostawcy narzędzia Google, co stanowi źródło pochodzenia danych. Zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu (w szczególności o ich aktywności w sieci) i publikowanie na tej podstawie spersonalizowanych reklam, w tym na innych stronach internetowych, ma charakter zautomatyzowany. Szczegółowe zasady dotyczące działania tego narzędzia, w tym automatycznego wyświetlania spersonalizowanych reklam są dostępne pod adresem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Zautomatyzowane wyświetlanie spersonalizowanych reklam (w tym na innych stronach internetowych), powoduje, że użytkownik może wielokrotnie natrafiać w sieci na reklamy produktów Administratora, co w konsekwencji może wpływać na decyzję o zakupie produktu. W związku z korzystaniem z narzędzi Google Ads dostarczanych przez Google LLC dane są przekazywane do Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (siedziba Google LLC). Google LLC przystąpił do programu Tarcza Prywatności (co zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń). Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności.

6. W związku ze świadczeniem usługi newslettera dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usługi newslettera lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem, prośbą o złożenie oferty dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe Użytkowników, z którymi Administrator zawarł umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa Dla pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje te cele. Istotne jest również, że w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę (w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności Serwisu, w celach marketingowych) Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż do czasu wycofania przez Użytkownika zgody.

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.

8. Ma też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 2 powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

9. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o założenie Konta czy umowy świadczenia usługi lub utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu, w szczególności otrzymywanie newslettera, czy złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zebrania informacji statystycznych o użytkownikach sieci Internet odwiedzających Serwis. Zebrane informacje mają na celu także poprawę funkcjonalności Serwisu i dostosowanie go do potrzeb i zachowań Użytkowników.
 2. Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookies:
  1. Sesyjne pliki cookies – są to tymczasowe pliki cookies, które są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  2. Trwałe pliki cookies – Trwałe pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki aż do momentu ich usunięcia lub, gdy upłynie okres ważności danego pliku cookie. Te pliki cookies będą rozpoznawać Państwa jako powracającego Użytkownika.
  3. Niezbędne (techniczne) pliki cookies – są wymagane do korzystania z serwisu (umożliwiają nawigację i korzystanie z funkcji Serwisu).
  4. Analityczne pliki cookies– udzielają informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez użytkowników – przekazują dane o odwiedzonych podstronach, dokonanych wyborach w Serwisie, o czasie spędzonym w Serwisie i występowaniu błędów. Pliki te nie identyfikują Użytkownika jako konkretnej osoby. Pozwalają one usprawniać Serwis w oparciu o stwierdzone anonimowe zachowania poszczególnych Użytkowników.
 3. Analityczne pliki cookies zbierają dane demograficzne i behawioralne na Państwa temat takie jak płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), zainteresowania oraz informacje o (przypuszczalnym) stylu życia. Zbierają one także informacje o sposobie korzystania z Serwisu, o systemie, z którego korzysta Państwa urządzenie, o adresie protokołu internetowego (IP), a także o rodzaju i wersji przeglądarki. Może być zbierany unikalny numer urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego. Zbierane są także informacje o klikanych linkach i przeglądanych treściach, czasie przebywania na poszczególnych witrynach oraz interakcji z nimi.
 4. Mogą Państwo kontrolować zakres działania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki – decydując, które pliki przeglądarka będzie akceptować, a które odrzucać. Odrzucenie niezbędnych plików cookies może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu. Instrukcje co do sposobu konfiguracji ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są pod następującymi linkami:
  1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/windows/change-or-reset-internet-explorer-settings-2d4bac50-5762-91c5-a057-a922533f77d5#ie=ie-9
  2. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  3. Safari https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  4. Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 5. Aby zrezygnować z pliku cookie Google Analytics, mogą Państwo pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

Scroll to top